NORMATIVA DE LA INSTAL·LACIÓ

  • L’abonat té la obligació de portar el carnet per poder accedir a les instal·lacions. En cas que l’accés per empremta digital no és pogués fer, caldrà verificar el número de soci i les dades a recepció.
  • El primer pagament s’efectuarà en efectiu o amb targeta de crèdit a la mateixa instal·lació. A partir del segon pagament el cobrament es farà mitjançant domiciliació bancària.
  • Cal notificar la baixa per escrit a través dels impresos que trobareu a recepció. La data límit per fer-ho es abans del dia 20 del mes en que finalitza el pagament.S’haurà de tornar el carnet d’abonat/da.
  • En el cas de donar-se de baixa, durant els 6 mesos següents, no es podrà acollir a les promocions que ofereixi el centre en les noves inscripcions.
  • Entendrem com a Baixes Temporal les justificades com a desplaçaments per estudis, desplaçaments laborals o impossibilitat de la pràctica esportiva, sempre presentant la documentació necessària (informes mèdics, contractes de treball, matricules…). La durada mínima son 3 mesos.
  • Cal identificar-se si qualsevol empleat/da degudament acreditat ho demana.
  • Ésser abonat/da vol dir acceptar el compromís de complir les normes i reglaments de règim intern, així com les disposicions de la direcció del centre.
  • Els objectes que es trobin dins les instal·lacions es guardaran durant un període màxim de 15 dies.
  • Els menors de 5 anys tenen l’entrada gratuïta acompanyats sempre d’un adult (major de 18 anys).
  • Els menors de 14 anys només poden accedir a la piscina i han d’entrar acompanyats d’un adult (major de 18 anys).
  • Segons la Llei 42/2010 de desembre no es permès fumar en instal·lacions esportives.

   

  ZONA DAIGÜES:

   • No es permet l’entada amb calçat de carrer.
   • Cal dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
   • No es permès banyar-se amb tiretes.
   • Cal respectar els horaris d’utilització de la piscina marcats així com les indicacions dels socorristes.
   • Queda prohibida la utilització d’objectes de vidre.
   • Es aconsellable emprar sabatilles de bany per circular per la zona d’aigües.
   • No es permet menjar ni beure al recinte de la piscina.
   • Els/les usuaris/es que amb les seves actuacions provoquin o alterin la convivència o no respectin la normativa podran ésser expulsats de la instal·lació.
   • Es tancarà l’accés a piscina quan el nombre d’usuaris superi els 80.
   • No es permès tirar-se de cap.
   • No es permès utilitzar material extern a la instal·lació.
   • L’entrada a la zona termal es mixta.
   • No es permesa l’entrada a menors de 16 anys.
   • No es recomana l’entrada a dones embarassades ja que les elevades temperatures d’aquesta zona els hi és perjudicial.
   • Aquest recinte està vigilat per càmeres de seguretat.
   • Per motiu d’higiene, no es poden utilitzar cremes ni altres productes cosmètics així com afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles, etc…
   • Es obligatori l’ús de banyador.
   • No es permet la manipulació d’aparells.
   • Cal portar tovallola als bancs de les saunes de vapor i les hamaques.
   • No es pot utilitzar sabó a les dutxes.
   • Recordeu que la zona termal es un espai destinat al relax i la tranquil·litat. Per això és necessari mantenir el silenci.
   • Recomanem respectar el temps màxim d’exposició a les saunes i banys de vapor per tal d’evitar conseqüències perjudicials per la salut.
   • Tots els usuaris que no compleixin aquestes normes o d’altres normes cíviques de convivència, d’higiene i neteja, en seran responsables i podran ésser sancionats pel centre.

   

  • Respecteu les indicacions del personal de sala de fitness i activitats dirigides així com les normatives penjades en els diferents espais.
  • Queda completament prohibit l’ús de càmeres de vídeo, fotografia o mòbils amb càmera integrada dins la instal·lació per tal de preservar la intimitat de les persones en tot moment.
  • Cal deixar sempre la bossa, la roba i les sabates dins dels armariets.
  • Cal fer servir un candau amb combinació per tancar els armariets. El centre disposa de candaus a la venta.
  • Al tancament de la instal•lació tots els armariets que estiguin tancat amb candau seran oberts i les pertinences guardades 15 dies.
  • El centre no es fa responsable dels objectes dipositats als armariets i tampoc dels que es trobin fora dels mateixos.
  • Es obligat notificar al personal de la instal·lació si es pateix algun tipus de patologia que pugui afectar la pràctica d’esport i presentar el corresponent certificat mèdic.
  • Les activitats poden ser modificades si l’equip de direcció ho creu convenient o necessari.
  • La normativa de la instal·lació està en constant modificació. El signar conforme es reb dit document compromet a l’acceptació del seu contingut i modificacions, independentment de la data d’inscripció.